آموزش

آموزش (1)

آموزش، بخش آموزشی وب سایت موسیقی هنری ایران

بخش آموزشی وب سایت موسیقی هنری ایران به زودی در دسترس علاقمندان موسیقی قرار خواهد گرفت.

در این بخش، آموزش تئوری و عملی مرتبط با موسیقی ایران، موسیقی مناطق، و موسیقی جهانی، رشته های وابسته به موسیقی و... ارائه می شود.

ادامه مطلب...